ច្រាស់សម្រាប់ដុសកែង និងសម្ភារៈបន្តប់ទឹក Japanese-style cup brush cleaning setting

ច្រាស់សម្រាប់ដុសកែង និងសម្ភារៈបន្តប់ទឹក Japanese-style cup brush cleaning setting
ច្រាស់សម្រាប់ដុសកែង និងសម្ភារៈបន្តប់ទឹក Japanese-style cup brush cleaning setting
ច្រាស់សម្រាប់ដុសកែង និងសម្ភារៈបន្តប់ទឹក Japanese-style cup brush cleaning setting

ច្រាស់សម្រាប់ដុសកែង និងសម្ភារៈបន្តប់ទឹក Japanese-style cup brush cleaning setting

正常价格 $1.00 销售价格 $0.31 Save 69%
/
  • 碳中和
  • 安全支付
  • 低库存 - 10 物品留下
  • 库存在路上
结账时计算运费

This Japanese-style cup brush cleaning setting is a unique product that will help you keep your cups and mugs clean. It features a brush that is specially designed to fit into the cup and remove dirt and grime. The brush is made of soft bristles that are gentle on your cups and mugs. The handle is ergonomically designed for easy use.The cleaning setting also includes a special cleaning solution that is designed to remove stubborn stains and dirt. The solution is safe to use on all types of cups and mugs. It is also easy to use and will leave your cups and mugs sparkling clean.This Japanese-style cup brush cleaning setting is the perfect solution for keeping your cups and mugs clean. It is easy to use and will help you keep your cups and mugs looking like new. Get this unique product today and enjoy clean and sparkling cups and mugs.

最近浏览过的