កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable

កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable
កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable
កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable
កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable
កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable
កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable
កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable

កាំភ្លើងបាញ់ពពុះសាប៊ូ - Bubble Gun Toys Electric Automatic Soap Rocket Boom Bubbles Makers for Portable

Title
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $18.00 តំលៃ​លក់ $15.00 រក្សាទុក 17%
/
  • អព្យាក្រឹតកាបោន
  • សុវត្ថិភាទូទាត់
  • ភាគហ៊ុនទាប - 1 ធាតុនៅសល់
  • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Bubbles Machine Guns are made of ABS material, safe for children, no water leakage or overflow design. Very safe for children and pets. Bubble Machine can be used as mini fan when you take off the tip. It will bring cool and comfortable wind when you feel tired after chasing.
Feature:
1. Safe and high quality: This bubble blower is made of ABS material and made of safe foam toys for your kids and pets. The bubble maker has no sharp edges or unpleasant odors, so there is no need to worry about children's fingers getting hurt. Kids can safely soak.
2. The most beautiful bubbles: The number of bubbles produced by our bubble machine is large and dense, which is more interesting, more beautiful and more unique than ordinary bubbles.
3. Safe Cooling Mode: The bubble maker uses soft sponge rotor blades to provide your child with a safe bubble toy. When the child is tired, she will feel very hot. Bubble machines can provide cool and comfortable wind.
4. Multipurpose: As an atmosphere maker, the outdoor bubble machine can not only be used as birthday gifts, children's day gifts, party beach toys, bathroom toys, but also suitable for parties, picnics, weddings, photography, bedroom props, indoor and outdoor.
5. More special design: The fully automatic lighting is vivid and easy to attract children's attention, and the 360° swing is designed to prevent water leakage.
Products include:
Bubble Machine + Bubble Bowl +1pcs bubble concentrate
បន្ថែមទៀតពី សម្ភារៈកូនក្មេង
ទើបបានមើល