ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

Color
正常价格 $53.00 销售价格 $45.00 Save 15%
/
  • 碳中和
  • 安全支付
  • 低库存 - 7 物品留下
  • 库存在路上
结账时计算运费
  • Rated Voltage 220-240V
  • Rated Power 600W
  • Capacity 1.5L
  • Certifications GS/CE/CB
最近浏览过的