ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

Color
정가 $53.00 판매 가격 $45.00 저장 15%
/
  • 탄소 중립
  • 안전한 지불
  • 낮은 재고 - 7 왼쪽 항목
  • 도중에 재고
배송 결제시 계산됩니다.
  • Rated Voltage 220-240V
  • Rated Power 600W
  • Capacity 1.5L
  • Certifications GS/CE/CB
판매
ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45
Heng Heng
판매 가격 $45.00 정가 $53.00 저장 15%
판매
ឆ្នាំងដាំបាយ Cooking Rice KSH-D18- Green
Heng Heng
판매 가격 $25.00 정가 $32.00 저장 22%
판매
ព្រីភ្លឺងឆ្លាតវៃ/Universal Smart Plug
NINE Electronics Shop
판매 가격 $9.00 정가 $12.00 저장 25%
최근 본