នាឡិការដៃនារី Fashionable-Women-Leather Black

នាឡិការដៃនារី Fashionable-Women-Leather Black

នាឡិការដៃនារី Fashionable-Women-Leather Black

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $12.00 តំលៃ​លក់ $8.00 រក្សាទុក 33%
/
  • អព្យាក្រឹតកាបោន
  • សុវត្ថិភាទូទាត់
  • ភាគហ៊ុនទាប - 1 ធាតុនៅសល់
  • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។
Movement: Quartz Surface
Material: Glass
Case Material: Alloy
Strap Material: Leather
Band Width: 12mm
Band Length:240mm (include case)
Case Thicknes:10mm
Case Diameter:30mm Package includes:20g 1 x Package includes:20g 1 x Watch
ទើបបានមើល