វ៉ែនតានារីថ្មី 2022-New-Vintage-Cat-Eye-Round-Sunglasses Purple

វ៉ែនតានារីថ្មី 2022-New-Vintage-Cat-Eye-Round-Sunglasses Purple

វ៉ែនតានារីថ្មី 2022-New-Vintage-Cat-Eye-Round-Sunglasses Purple

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $8.00
/
 • អព្យាក្រឹតកាបោន
 • សុវត្ថិភាទូទាត់
 • ភាគហ៊ុនទាប - 1 ធាតុនៅសល់
 • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។
  • Brand Name: OUIO
  • Origin: Mainland China
  • Gender: WOMEN
  • Department Name: Adult
  • Frame Material: Polycarbonate
  • Style: Round
  • Lenses Optical Attribute: Gradient,Photochromic,UV400
  • Lens Height: 58 mm
  • Lens Width: 60 mm
  • Model Number: 6060
  • Item Type: Eyewear
  • Eyewear Type: Sunglasses
  • Lenses Material: Polycarbonate
  • Certification: CE
ទើបបានមើល