របាំងមុខសត្វឆ្កែ Plastic grid mouth case anti-bite 2

របាំងមុខសត្វឆ្កែ Plastic grid mouth case anti-bite 2
របាំងមុខសត្វឆ្កែ Plastic grid mouth case anti-bite 2

របាំងមុខសត្វឆ្កែ Plastic grid mouth case anti-bite 2

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1.80 តំលៃ​លក់ $0.93 រក្សាទុក 48%
/
  • អព្យាក្រឹតកាបោន
  • សុវត្ថិភាទូទាត់
  • ភាគហ៊ុនទាប - 5 ទំនិញនៅសល់
  • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។

This product is perfect for pet owners who want to protect their pet from biting. The របាំងមុខសត្វឆ្កែ Plastic grid mouth case anti-bite 2 is a unique product that is designed to fit comfortably around your pet's mouth. It is made of durable plastic and features a grid pattern that prevents your pet from biting. The product is easy to use and can be adjusted to fit your pet's size.The របាំងមុខសត្វឆ្កែ Plastic grid mouth case anti-bite 2 is a great way to protect your pet from biting and other unwanted behaviors. It is lightweight and comfortable for your pet to wear, and it is easy to clean and maintain. This product is a must-have for pet owners who want to keep their pet safe and happy.

ទើបបានមើល