ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Midia Blender MJ-BL40G-1 45

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $53.00 តំលៃ​លក់ $45.00 រក្សាទុក 15%
/
  • អព្យាក្រឹតកាបោន
  • សុវត្ថិភាទូទាត់
  • ភាគហ៊ុនទាប - 7 ទំនិញនៅសល់
  • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។
  • Rated Voltage 220-240V
  • Rated Power 600W
  • Capacity 1.5L
  • Certifications GS/CE/CB
ទើបបានមើល