នាឡិការដៃនារី Quartz Wristwatch Ladies Watch

នាឡិការដៃនារី Quartz Wristwatch Ladies Watch

នាឡិការដៃនារី Quartz Wristwatch Ladies Watch

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $10.00 តំលៃ​លក់ $6.00 រក្សាទុក 40%
/
 • អព្យាក្រឹតកាបោន
 • សុវត្ថិភាទូទាត់
 • ភាគហ៊ុនទាប - 1 ធាតុនៅសល់
 • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។
 • Unique square dial design, very chic and stylish  

 •  Adjustable pin buckle closure

 •  Wearing this watch, the experience is so wonderful, it feels like a direct contact with art

 •  Display: Analog

 •  Movement: Quartz

 •  Dial shape: square

 •  Material: aluminum alloy

 •  Case diameter: 16mm

 •  Case thickness: 10mm

 •  Strap length: 22.5cm

 •  Bandwidth: 10mm
ទើបបានមើល