នាឡិការដៃនារី Fashion-Women-Leather-Band-Dress-Quartz-Wrist-Watches-Luxury-Top-Brand-Black

នាឡិការដៃនារី Fashion-Women-Leather-Band-Dress-Quartz-Wrist-Watches-Luxury-Top-Brand-Black

នាឡិការដៃនារី Fashion-Women-Leather-Band-Dress-Quartz-Wrist-Watches-Luxury-Top-Brand-Black

Color
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $12.00 តំលៃ​លក់ $8.00 រក្សាទុក 33%
/
  • អព្យាក្រឹតកាបោន
  • សុវត្ថិភាទូទាត់
  • ភាគហ៊ុនទាប - 1 ធាតុនៅសល់
  • សារពើភ័ណ្ឌនៅតាមផ្លូវ
ការដឹកជបះ គណនានៅពេលពិនិត្យចេញ។
Watch movement: quartz watch
Watch style: simple, casual fashion
Surface diameter:  25.5mm
Dial thickness:  9.5mm
Strap width: la17mm
Strap length: 238mm
Watch weight:  27.5g
Strap material: PU
Head material: alloy
Mirror material: ordinary glass
Product packaging: OPP bag
Buckle type: pin buckle
Waterproof level: not waterproof
Suitable for the crowd: universal
ទើបបានមើល